Algemene Verkoopsvoorwaarden

De huidige verkoopsvoorwaarden (hierna de “Verkoopsvoorwaarden”) zijn te vinden op de website www.lightunit.be (de “Website”).  De Website is een initiatief van:   Light-Unit BVBA Geert Demaer Naamsesteenweg 158 3001 Heverlee Ondernemingsnummer BTW-BE: 0453.774.017 E-mail: info@lightunit.be Telefoon: 016 22 41 41 (Hierna: “Light-Unit”);

1. Definities en toepassing van de Verkoopsvoorwaarden

Hierna vermelde begrippen dienen in de Verkoopsvoorwaarden als volgt te worden verstaan: (i)  “Consument”: iedere Koper die uitsluitend handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. (ii) “Koper”: iedere natuurlijke of rechtspersoon (B2C of B2B) die met Light-Unit in een contractuele relatie staat of komt te staan, ongeacht de aard van deze contractuele relatie, waaronder, doch niet beperkt tot Consumenten en Professionele Verkopers. (iii) “Professionele Koper”: iedere natuurlijke of rechtspersoon die handelt voor doeleinden  binnen zijn professionele of commerciële activiteit en de Producten van Light-Unit aanschaft met als loutere doel deze door te verkopen. (iii) “Product” of “Producten”: alle goederen en diensten die het voorwerp uitmaken van een Verkoopovereenkomst zoals bepaald onder (v). (iv)  “Volgens specificaties van de Koper vervaardigde goederen”: goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Koper. (v) “Verkoopovereenkomst”: iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper, en waarbij de Koper zich er op zijn beurt toe verbindt de prijs daarvan te betalen. De Consument verbindt zich ertoe de producten op de Website niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn steeds en uitsluitend van toepassing op alle huidige en toekomstige Verkoopovereenkomsten tussen Light-Unit en de Koper. De Koper aanvaardt de toepasselijkheid van deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de Website, vanaf gebruik van de Website. Er kan enkel worden afgeweken van de huidige Verkoopsvoorwaarden mits een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming tussen de Koper en Light-Unit en schriftelijk wordt vastgelegd. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van de overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden. Light-Unit behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten. De Verkoopsvoorwaarden vormen samen met de Disclaimer en de Privacy Verklaring de algemene voorwaarden van Light-Unit (de “Algemene Voorwaarden”). De Algemene Voorwaarden kan men consulteren in het Nederlands, Frans en Engels. In het geval er een discrepantie bestaat tussen de verschillende versies, primeert de Nederlandse tekst.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Light-Unit besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten. Dit gebeurt o.a. door middel van technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers en foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten. Bepaalde niet-substantiële karakteristieken van een product kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijvingen die weergegeven worden op de Website. Ieder aanbod op de Website moet geïnterpreteerd worden als een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod uitgaande van Light-Unit ten aanzien van de Koper. Een aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Light-Unit heeft de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden. Indien de Koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van Light-Unit moet hij hiervoor een productbestelling plaatsen via de online bestelmethode. Deze productbestelling is bindend tegenover de Koper. Light-Unit zal binnen uiterlijk zeven (7) kalenderdagen na de productbestelling contact opnemen ter bevestiging via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres. De bevestiging van de productbestelling wordt beschouwd als het tijdstip van totstandkoming van de Verkoopovereenkomst. Indien de Koper een op maat gemaakt product wenst te bestellen zal de overeenkomst slechts tot stand komen bij de wilsovereenstemming omtrent de concrete op maat te maken stukken. Indien de Koper ook de plaatsing wenst van zijn bestelde product, zal de overeenkomst slechts tot stand komen bij de wilsovereenstemming omtrent de details van die plaatsing. Light-Unit kan ten alle tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring de productbestelling weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Light-Unit de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien Light-Unit de productbestelling weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. De Koper heeft in dit geval geen recht op enige vorm van schadevergoeding. Conform het Wetboek Economisch Recht erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Light-Unit kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. De kosten van levering en andere bijkomende kosten (cf. betaalmethoden) zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs. Dergelijke kosten worden steeds uitdrukkelijk aangegeven in de laatste stap van de online bestelmethode. De Koper is de prijs verschuldigd die Light-Unit in haar bevestiging conform artikel 2 van de huidige Verkoopsvoorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Light-Unit worden gecorrigeerd. Klachten omtrent de prijs(zetting) moeten binnen zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg. Light-Unit heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar verplicht zich ertoe de tarieven te hanteren die op de Website aangegeven stonden op het moment van de bestelling van de Koper. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de wettelijke BTW-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

4. Betalingsvoorwaarden

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, d.i. op het moment waarop de productbestelling door de Koper wordt geplaatst. Light-Unit accepteert volgende betaalmethoden: Bancontact Maestro VISA Mastercard Overschrijving Light-Unit kan de bovenstaande betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van betalingsmogelijkheden zullen bekendgemaakt worden via de Website. Light-Unit neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van de online transacties van de Koper te garanderen. Light-Unit garandeert deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners. Het beveiligde systeem van Europabank staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien. De Koper kan een betalingsmiddel kiezen dat omwille van haar aard geen onmiddellijke betaling inhoudt, zoals een bankoverschrijving. De Koper heeft een betalingstermijn van veertien (14) kalenderdagen na orderbevestiging. Light-Unit BVBA Geert Demaer Naamsesteenweg 158 3001 Heverlee BANK: Europabank IBAN BE04 6719 4930 5931 Onze aanrekeningen zijn ten laatste betaalbaar veertien (14) kalenderdagen na datum van aanrekening. Light-Unit behoudt het recht om bestellingen, die na voorgenoemde termijn niet betaald werden, te annuleren. Professionele Kopers die vijf (5) aankopen hebben gedaan en daarvoor op correcte wijze hebben betaald, bekomen het recht om met postbetaling te bestellen. Zij beschikken over een termijn van dertig (30) dagen, vanaf de factuurdatum, om hun betaling uit te voeren. Light-Unit zal de Professionele Koper in kennis stellen van deze mogelijkheid. Light-Unit stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Light-Unit behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden. Tegoedbonnen en ecocheques zullen enkel binnen onze verkoopruimten aanvaard worden en niet bij overeenkomsten die op afstand worden gesloten.

5. Levering van de Producten

5.1 Leveringstermijn

Light-Unit streeft ernaar iedere bestelling spoedig te verwerken. Tenzij Light-Unit een ander tijdstip voor de levering aangeeft, bedraagt de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de productbestelling. Dit is met uitzondering van bestellingen die op maat dienen te worden gemaakt. Wanneer Light-Unit er niet in slaagt om de Producten op het met de Koper overeengekomen tijdstip of binnen de dertig (30) dagen te leveren, verzoekt de Koper de levering te verrichten binnen een aanvullende termijn die gezien de omstandigheden passend is. Wanneer Light-Unit niet levert binnen de aanvullende termijn heeft de Koper het recht de overeenkomst te beëindigen. In dergelijk geval van beëindiging zal Light-Unit spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen restitueren. Overschrijding van de levertermijn geeft geen aanleiding tot een andere (schade)vergoeding. Wanneer een Product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het Product weer beschikbaar is. De leveringstermijn wordt op dat ogenblik geschorst, en begint weer te lopen vanaf het ogenblik dat de Producten weer in voorraad zijn.

5.2 Verantwoordelijkheid voor de levering

Light-Unit doet voor de levering beroep op betrouwbare externe partijen, met name PostNL, BPost, GLS en DHL. De Koper is ervan op de hoogte dat het inschakelen van externe partijen een invloed kan hebben op de levering. Naar aanleiding van een niet-geleverde verstuurde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de partij verantwoordelijk voor de levering. Dit kan meerdere dagen in beslag nemen en geeft geen aanleiding tot terugbetaling of een andere verzending. Light-Unit neemt geen verantwoordelijkheid voor een levering die te laat bij de Koper toekomt of voor een bestelling die verloren raakt, indien dit het gevolg is van handelingen van de partij verantwoordelijk voor de levering, handelingen van derden, onvoorziene omstandigheden of overmacht. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Er is sprake van een levering zodra de Producten één keer aan de Koper zijn aangeboden.  In geval van plaatsing van een Product vindt de levering plaats op het moment dat Light-Unit beslist dat de plaatsing is voltooid. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming vanwege de Koper of de door de Koper aangewezen derde partij, dan zijn de kosten van nieuwe leveringspogingen volledig voor de rekening van de Koper.

5.3 Overdracht van risico en installatie

Light-Unit draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing  van de Producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging. Een gebrek aan ondertekening heeft echter geen invloed op de overdracht van het risico. De Koper is als enige uitsluitend verantwoordelijk voor de verdere installatie van de producten. De Koper bevestigt dat hij steeds kennis neemt van alle begeleidende informatie, installatie- en veiligheidsvoorschriften van het product. Op uitdrukkelijke vraag van de Koper kan Light-Unit bepaalde gespecialiseerde interne mensen of derden vrijblijvend aanbevelen voor de installatie van de producten. Light-Unit is nooit een partij in de overeenkomst tussen de gespecialiseerde derde en de Koper en is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze gespecialiseerde derden.

6. Garantie voor gebreken en klachtindiening

6.1 Wettelijke garantie

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1649quater van het Burgerlijk Wetboek, is onverkort van toepassing op deze Verkoopsvoorwaarden. Iedere Consument geniet een wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar. De Consument kan beroep doen op deze wettelijke garantie wanneer het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde Product (non-conformiteit), voor zover hij deze niet-conformiteit niet kon vaststellen bij de ontvangst van het Product. Gaat het Product defect binnen de eerste zes maanden na de levering, dan geldt het vermoeden dat het gebrek bestaat sinds de levering. Light-Unit kan het tegendeel bewijzen. Wordt het defect van het Product meer dan zes maanden na de levering vastgesteld, dan moet de Consument bewijzen dat het Product niet-conform was op het moment van de levering. Verder moet Light-Unit, overeenkomstig artikelen 1641 t.e.m. 1649 BW, ten aanzien van alle Kopers instaan voor de verborgen (niet-zichtbare) gebreken aan de door haar geleverde Producten. Voor de Consument vindt dit stelsel toepassing na afloop van de wettelijke garantietermijn van twee jaar. Het stelsel van de verborgen gebreken vindt geen toepassing indien de Koper op het ogenblik van de koop op de hoogte was van deze gebreken. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij, ná de levering, een verborgen gebrek vaststelt in het geleverde Product, conform de wettelijke voorschriften. De wettelijke garantie evenals de garantie voor verborgen gebreken is niet van toepassing op: ·       schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan de Producten, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken; ·       schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie; ·       schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. De Koper of een onbevoegde derde partij mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Light-Unit of de producent; ·       verbruiksgoederen. Bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk conform de desbetreffende voorwaarden en worden steeds uitdrukkelijk gecommuniceerd.

6.2 Klachtindiening

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de Producten ontvangt, is deze verplicht de Producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien een Product door een zichtbaar gebrek is aangetast, kan hiervoor een klacht worden ingediend. De Koper moet dergelijke klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk communiceren aan Light-Unit, bij voorkeur bij aftekenen voor ontvangst en ten laatste binnen de drie (3) kalenderdagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren. De Koper die een klacht indient die niet of niet voldoende gemotiveerd is, is niet gerechtigd de Producten terug te sturen. Indien een Product door een niet-zichtbaar gebrek is aangetast, kan hiervoor eveneens een klacht worden ingediend. De Koper moet dergelijke klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig, gemotiveerd en schriftelijk communiceren aan Light-Unit, binnen de zeven (7) kalenderdagen na levering. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren. De Koper die een klacht indient die niet of niet voldoende gemotiveerd is, is niet gerechtigd de Producten terug te sturen. De Producten die zijn aangetast door een zichtbaar gebrek moeten terug verzonden worden naar Light-Unit, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De Producten die zijn aangetast door een verborgen gebrek moeten terug verzonden worden naar Light-Unit, in hun huidige staat, inclusief hun accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele aanrekening of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending van een niet-conform of gebrekkig Product (zowel zichtbare als verborgen gebreken) gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van Light-Unit, voor zover de Koper voldoet aan de garantievoorwaarden. Light-Unit zal de Koper voorzien van een retourbon of instaan voor de ophaling van het gebrekkige goed. De Koper die een goed onterecht terug naar Light-Unit verzendt, zal zelf instaan voor de kosten. Light-Unit raadt in ieder geval aan deze Producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Iedere Koper is verplicht om binnen de zeven (7) kalenderdagen na het indienen van de klacht het niet-conforme Product naar Light-Unit op te sturen met het oog op herstel, vervanging of terugbetaling. In het andere geval zal de opschorting van de wettelijke garantietermijn als ongeldig beschouwd worden. Enkel indien de retourperiode voorbij is en de klant een artikel wil terugsturen onder garantievoorwaarden dient de terugzending te gebeuren ten laatste binnen dertig (30) kalenderdagen na indienen van de klacht.

6.3 Herstel

Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie. Light-Unit biedt aan al haar Kopers een commerciële garantie van drie (3) maanden op elke herstelling. Slechts wanneer de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de Koper het recht op een gehele of gedeeltelijke terugbetaling. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten onderbouwen. De vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het aan de Koper gefactureerde bedrag. Indien de Producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Light-Unit deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. Light-Unit is in dat geval vrij de Producten voor rekening en op risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

7. Herroepingsrecht

7.1 Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht?

De Consument beschikt over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop of bestelling die hij gedaan heeft via onze e-shop (verkoop op afstand). De Consument die beroep doet op zijn herroepingsrecht dient onverwijld over te gaan tot de terugzending van het geleverde Product. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief. Light-Unit hoort uiteraard wel graag feedback zodat ze haar dienstverlening kan verbeteren. Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal Light-Unit de Consument spoedig terugbetalen, en zeker niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop Light-Unit geïnformeerd werd door de Consument van diens beslissing tot herroeping. Light-Unit betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht. Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald. De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen: ·      Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij/zij zijn/haar herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht); ·       De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht); ·       De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht); ·       De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Zaken (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht); ·       De levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties (Artikel VI.53.10° Wetboek Economisch Recht);

7.2 Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Light-Unit meedelen. Deze mededeling moet binnen de veertien (14) kalenderdagen gebeuren vanaf: ·       Verkoopovereenkomst: de dag van (fysieke) ontvangst van de goederen. ·       Dienstenovereenkomst: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten. In zijn mededeling moet de Consument verplicht volgende informatie vermelden: ·       Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt; ·      Naam en adres van de Consument; ·      Handtekening van de Consument. Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende producten terugsturen naar Light-Unit, en dit uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na de communicatie waarbij de toestemming tot terugzending wordt gegeven. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen. Light-Unit raadt aan deze Producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Light-Unit heeft het recht om te wachten met de terugbetaling totdat zij alle Producten heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Indien de Producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Light-Unit is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling. Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Light-Unit verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan de Consument.

8. Overmacht

Indien Light-Unit door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Light-Unit niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Light-Unit is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

9. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de Producten en handelsnamen blijven behouden bij Light-Unit. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Product zelf.

10. Verwerking persoonsgegevens

De door de Koper opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het privacybeleid dat consulteerbaar is via de Website.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Light-Unit, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven.

12. Buitengerechtelijke geschillenregeling

In overeenkomst met Boek XVI Wetboek Economisch Recht hebben de partijen ook de mogelijkheid om een geschil aangaande de Verkoopsvoorwaarden voor te leggen aan de Consumentenombudsdienst. Meer informatie hieromtrent is te vinden op volgende website: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl. © 2017 deJuristen ICT-recht & intellectuele eigendom (http://www.ictrecht.be). Op de aangeboden informatie (algemene voorwaarden, privacy statement en disclaimer) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van deJuristen (contact@dejuristen.be). Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.